Trustpilot
 • Cart

  • Shopping Cart

  • Your Shopping Cart is Empty

  • Select an item from any ot the categories below or your wish list to add to your shopping cart

  • To my Shopping Cart

Suggested Searches

General terms & conditions

The Audio Specialists B.V., afdeling Retail, gevestigd aan de Stadhoudersmolenweg 196 te Apeldoorn (7317AZ). De algemene voorwaarden van The Audio Specialists B.V. worden ook ter beschikking gesteld via haar website www.theaudiospecialists.com op een zodanige wijze dat zij kunnen worden opgeslagen en daarmee toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming. De algemene voorwaarden van The Audio Specialists B.V. worden tevens aan een ieder op verzoek (elektronisch) toegezonden. Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de webshop met URL: https://www.theaudiospecialists.com. Deze uitsluitend van toepassing voor de afdeling Retail (consument); Algemene voorwaarden van de afdeling Business to Business zijn te vinden op URL: https://www.theaudiospecialists.eu/nl/service/general-terms-conditions/.

 

Artikel 1. Definities.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consumentenkoop op afstand: de overeenkomsten tussen een consument en The Audio Specialists, in haar hoedanigheid als verkoper of dienstverlener, waarbij, in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Grote wederpartij: wederpartij ex artikel 6:235 lid 1 Burgerlijk Wetboek.

The Audio Specialists: The Audio Specialists B.V. dan wel enig ander lichaam of rechtsvoorganger van The Audio Specialists Nederland B.V.

Producten: alle door The Audio Specialists op haar website genoemde en bij haar verkrijgbare en bestelbare verkoopartikelen alsmede diensten die door The Audio Specialists op haar website dan wel in haar Experience Center worden aangeboden.

Overeenkomst: De overeenkomsten die deze algemene voorwaarden tot  inhoud hebben en die tot stand komen doordat The Audio Specialists uw bestelling alsmede uw middel van betaling accepteert.

Voorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden. The Audio Specialists Retail.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere (voorafgaande) aanbieding van The Audio Specialists en iedere overeenkomst en daaruit voortvloeiende verbintenissen tussen The Audio Specialists en u, voor zover van deze voorwaarden  niet  door  partijen  uitdrukkelijk  is  afgeweken  en  dit  schriftelijk  door  The Audio Specialists  is bevestigd. Een enkele verwijzing door u naar uw eigen voorwaarden of een standaard clausule op uw briefpapier of in uw eigen voorwaarden een bepaling met als inhoud exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is daarvoor onvoldoende. Het accepteren van een aanbieding van The Audio Specialists dan wel het doen van een bestelling bij The Audio Specialists houdt dus in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig aanvaardt en uitdrukkelijk afstand doet van uw eigen algemene voorwaarden.

2.2 De onderhavige voorwaarden vervangen alle andere voorwaarden en condities, waar door u of in verband met een zakelijk gebeuren naar wordt verwezen. Daarnaast vervangen de onderhavige voorwaarden ook alle andere voorwaarden en condities die door de rechtsvoorgangers van The Audio Specialists werden gehanteerd.

2.3 The Audio Specialists is gerechtigd haar algemene voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande aanzegging te wijzigen. Het is dan ook raadzaam deze algemene voorwaarden regelmatig te blijven controleren. Van kracht blijft de inhoud van overeenkomsten, die op grond van vroegere voorwaarden tot stand zijn gekomen.

2.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken van, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen.

3.1 Vermeldingen van gegevens van welke aard ook in catalogi, brochures, offertes, prijslijsten, opdrachtbevestigingen of andere drukwerken, dan wel via het internet, via de website, elektronische post of andere methoden, geschieden zo nauwkeurig mogelijk, echter zij zijn uitdrukkelijk niet bindend. The Audio Specialists is dan ook niet aansprakelijk voor druk-, schrijf-, telfouten en onduidelijkheden, noch voor de gevolgen daarvan.

3.2 De door The Audio Specialists gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen en in een schriftelijke aanbieding een geldigheidsduur is vermeld. Afspraken met personeel binden The Audio Specialists niet. The Audio Specialists houdt  zich daarnaast uitdrukkelijk  het recht voor om prijzen te wijzigen, zoals bijvoorbeeld dat op grond van een (wettelijk) voorschrift noodzakelijk mocht blijken. Waaronder doch niet uitsluitend wijzigingen op basis van koerswijzigingen, zulks uitsluitend ter vaststelling door The Audio Specialists.

3.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke acceptatie van de bestelling door The Audio Specialists. De aankoop is bindend. The Audio Specialists is gerechtigd bestellingen te weigeren danwel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien The Audio Specialists een bestelling niet accepteert, deelt zij dit binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling mee.

3.4 De door The Audio Specialists te verwerken gegevens, bescheiden c.q. materialen voor het uitvoeren van uw opdracht dienen tijdig en op de door The Audio Specialists aan te geven momenten, franco te worden afgeleverd op het door haar aangegeven adres. Bij niet franco leveringen worden de gemaakte vrachtkosten en / of portokosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht van The Audio Specialists een niet-franco zending te weigeren.

3.5 Indien u bent bericht dat de voor de uitvoering van uw opdracht gebruikte gegevens, bescheiden c.q materialen weer voor u ter beschikking liggen, dienen deze binnen 10 dagen door u te worden afgehaald, bij gebreke waarvan The Audio Specialists het recht heeft aan u opslagkosten in rekening te brengen. Het aan The Audio Specialists afgeven van deze gegevens c.q bescheiden is voor eigen risico.

3.6 Indien u niet binnen 7 dagen na verzending van de orderbevestiging uw bezwaren kenbaar maakt, wordt de orderbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.7 The Audio Specialists houdt zich het recht voor meer werkzaamheden uit te voeren en aan u in rekening te brengen dan die, waarvoor expliciet opdracht is gegeven, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van u en/of voor de goede uitvoering van uw opdracht. U wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

 

Artikel 4. Levering en levertijd.

4.1 De levertijd gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, alle voor uitvoering noodzakelijke gegevens in bezit zijn van The Audio Specialists en betaling geheel is verricht.

4.2 Bij gebreke van levering binnen 30 dagen na ‘consumentenkoop op afstand’, is de consument gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat een der partijen gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding, tenzij met betrekking tot levertijd en schadevergoeding anders is overeengekomen. Een aankoop via het Experience Center wordt niet als ‘consumentenkoop op afstand’ gezien en wordt uitgesloten van het retourrecht.

4.3 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De levertijd is dan ook slechts indicatief. Bij overschrijding van de levertijd heeft u geen recht op schadevergoeding en geen recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat en u hiervan The Audio Specialists bij het aangaan van de overeenkomst in kennis hebt gesteld. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.4 Mocht zijn overeengekomen dat de termijn een fatale termijn is, dan geldt deze overeengekomen termijn pas indien en voor zover de voor de uitvoering van de opdracht  benodigde gegevens op de overeengekomen tijd  en plaats  aan  The Audio Specialists  ter  beschikking  zijn  gesteld, de overeenkomst  is gesloten en de betaling is verricht. Controle op tijdige levering van de benodigde gegevens dient door u te geschieden. Eventuele extra kosten ten gevolge van het niet tijdig aanleveren van de benodigde gegevens komen, zonder voorafgaand overleg, voor rekening van u.

4.5 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed staan voor u dan wel door u worden ontvangen onder rembours dan wel onder vooruitbetaling. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied bij The Audio Specialists.

4.6 Indien, door aan u toe te rekenen omstandigheden de overeengekomen prestatie door The Audio Specialists niet kan worden uitgevoerd terwijl The Audio Specialists in staat en bereid is tot levering, kan The Audio Specialists voor rekening en risico van u de inmiddels beschikbare zaken opslaan op een door The Audio Specialists gekozen locatie. Door de enkele schriftelijke melding van deze handeling wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden. U bent alsdan verplicht aan The Audio Specialists de opslagkosten volgens het gebruikelijke tarief te vergoeden.

4.7 Indien na twee achtereenvolgende schriftelijke mededelingen van The Audio Specialists waarvan de laatste bij aangetekend schrijven u gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten de goederen op  te  halen,  is  The Audio Specialists  bevoegd  de  betreffende  goederen  te  verkopen en om het door u verschuldigde op de opbrengsten te verhalen.

4.8 Het is The Audio Specialists toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is The Audio Specialists bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

4.9 Indien een opdracht  bespoedigd moet worden kunnen overwerk en / of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. Waaronder docht niet uitsluitend spoedlevering, zulks uitsluitend ter vaststelling door The Audio Specialists.

 

Artikel 5. Technische eisen.

Alle technische eisen die door u aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door u nadrukkelijk te worden gemeld.

 

Artikel 6. Monsters, modellen en voorbeelden.

Indien door The Audio Specialists een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

 

Artikel 7. Wijzigingen in de te leveren zaken.

7.1 The Audio Specialists is bevoegd zaken te leveren die afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot vormgeving en kleur. Indien The Audio Specialists van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, bent u bevoegd  de overeenkomst te ontbinden.  U heeft deze bevoegdheid  gedurende  7 dagen na de levering.

7.2 U heeft geen ontbindingsbevoegdheid  indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

 

Artikel 8. Beëindiging van de overeenkomst.

8.1 De vorderingen van The Audio Specialists op u zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 • indien na het sluiten van de overeenkomst aan The Audio Specialists omstandigheden ter kennis komen die The Audio Specialists goede grond geven te vrezen dat u niet aan uw verplichtingen zal voldoen;
 • indien The Audio Specialists u bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is The Audio Specialists bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van The Audio Specialists schadevergoeding te vorderen.

8.2 Indien u tekortschiet in de nakoming van de op u rustende verplichting jegens The Audio Specialists, is The Audio Specialists bevoegd de uitvoering van de onderhavige overeenkomst op te schorten dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en / of rechtelijke tussenkomst voor  vereist  is,  met  behoud  van  haar  recht  op  schadevergoeding.  Hetgeen u aan The Audio Specialists verschuldigd bent wordt terstond opeisbaar.

8.3 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan The Audio Specialists zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is The Audio Specialists bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

8.4 Indien u in het geval van consumentenkoop op afstand een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht de consumentenkoop  op afstand zonder opgaaf van redenen binnen 14 werkdagen na aflevering de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, onder voorwaarde dat de betreffende   goederen   gelijktijdig   worden   geretourneerd   in   complete,   onbeschadigde   originele verpakking, de plastic verzegeling van de verpakking niet verbroken is en de betreffende goederen ongebruikt en onbeschadigd zijn. De kosten voor retourzending van de zaak komen voor rekening van u. The Audio Specialists behoudt zich het recht voor om in geval van door u veroorzaakte schade aan geretourneerde producten, eventuele kosten in rekening te brengen dan wel de geretourneerde producten te weigeren.

 

Artikel 9. Garantie.

9.1 The Audio Specialists garandeert de bij Europese wet vastgestelde fabrieksgarantie. Ten tijde van de totstandkoming van dit document bedraagt deze twee jaar na aankoop. Voor de actuele informatie verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

9.2 Bij apparatuur die met fabrieksgarantie worden afgeleverd, kan de opdrachtgever zich met klachten ook  rechtstreeks  tot  de  fabrikant  of  importeur  wenden.  Desgevraagd  kan  The Audio Specialists daarbij bemiddelen.

9.3 Herstel van verloren gegane gegevens valt nimmer onder de garantie.

9.4 Onderhoud, wijziging of reparatie van door The Audio Specialists geleverde zaken en van programmatuur, welke niet door The Audio Specialists zijn uitgevoerd, gebruik anders dan voorgeschreven of anders dan in het maatschappelijk verkeer aanvaard, alsmede gebreken vanwege van buiten komende oorzaken, welke niet aan The Audio Specialists zijn aan te rekenen, doen iedere garantie vervallen.

9.5 Van garantie is uitgesloten:

a. het regelmatig  onderhoud  en  instandhouding  of  vervanging  van  delen  wegens  normale slijtage;
b. verbruiksartikelen, die samen met het product geleverd worden, zoals bijvoorbeeld accu’s, batterijen, etc.;
c. schade of  verlies  met  betrekking  tot  software,  data  of  opslagmedia,  transportkosten  en risico’s;
d. schade als gevolg van inadequaat onderhoud of instandhouding;
e. schade in verband met de omstandigheid dat het product niet in overeenstemming is met de geldende technische standaarden of veiligheidsstandaarden (respectievelijk de installatie- en gebruiksaanwijzingen geïnstalleerd of gebruikt is); schade wegens inadequate of foutieve installatie van software en andere producten; reparatie of pogingen tot reparatie van het product door anderen dan The Audio Specialists;
h. schade als  gevolg  van  ongevallen,  blikseminslag,  wateroverlast,  brand,  ontoereikende ventilatie of andere redenen buiten de macht van The Audio Specialists;
i. schade in  verband  waarmee  het  product  samen  met  toebehoren,  producten  of  perifere techniek werd gebruikt, die niet door The Audio Specialists zijn geleverd;
j. schade op grond van gebreken van een systeem, waarin het product is geïntegreerd; schade op grond van gebreken van software;
l. schade in verband met misbruik, nalatigheid of commerciële exploitatie.

9.6 The Audio Specialists is niet gehouden tot enig herstel indien en zolang u in gebreke blijft met betrekking tot enige prestatie jegens The Audio Specialists.

9.7 Alle vervangen onderdelen worden eigendom van The Audio Specialists.

9.8 Indien de bovengenoemde garantie van toepassing is en de zaak een gebrek vertoont is The Audio Specialists verplicht binnen 1 maand nadat u haar het gebrek heeft gemeld de zaak te herstellen.

9.9 Alle gebrekkige zaken dienen ter reparatie te worden aangeboden bij The Audio Specialists en worden uitsluitend onder RMA geaccepteerd.

9.10 The Audio Specialists kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit.

9.11 U kan slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien:

 • The Audio Specialists tot tweemaal toe een poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen, deze pogingen vruchteloos zijn geweest en het gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen, of
 • indien u aantoont dat de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.

9.12 U dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak zijn verwijderd of gewijzigd.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud.

10.1 De door The Audio Specialists geleverde zaken blijven het eigendom van The Audio Specialists totdat u alle navolgende verplichtingen uit alle met The Audio Specialists gesloten koopovereenkomsten bent nagekomen:

 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door The Audio Specialists verrichte of te verrichten diensten;
 • eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door u van (een) koopovereenkomst(en). Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de levering op u ove

10.2. Door The Audio Specialists afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens bent u niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

10.3 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van u zijn overgegaan en zich nog in handen van u bevinden, behoudt The Audio Specialists zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237. BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die The Audio Specialists uit welke hoofde dan ook tegen u mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid  geldt  eveneens ten aanzien van door  The Audio Specialists  geleverde zaken welke door  u zijn bewerkt of verwerkt, waardoor The Audio Specialists haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.

10.4 Indien u zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is The Audio Specialists gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij u of derden die de zaak voor u houden weg te halen of weg te doen halen. U bent verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door u verschuldigde per dag, met een minimum van € 100,- bij aanvang.

10.5 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, bent u verplicht The Audio Specialists per omgaande daarvan op de hoogte te stellen.

10.6 U verplicht zich op eerste verzoek van The Audio Specialists:

 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
 • alle aanspraken van u op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan The Audio Specialists op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
 • de vorderingen  die  u  verkrijgt  jegens  zijn  afnemers  bij  het  doorverkopen  van  onder eigendomsvoorbehoud door The Audio Specialists geleverde zaken te verpanden aan The Audio Specialists op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van The Audio Specialists;
 • op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die The Audio Specialists ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke u niet onredelijk hinderen, bijvoorbeeld in de normale uitoefening van uw bedrij

 

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen.

11.1 U dient de gekochte zaken bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient u onder meer na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

 • of de juiste zaken zijn geleverd;
 • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld  het aantal en de hoeveelheid) overstemmen met het overeengekomene;
 • of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

11.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient u deze binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan The Audio Specialists te melden. Bij niet tijdig reclamatie vervalt ieder recht van u tegenover The Audio Specialists.

11.3 Niet-zichtbare gebreken dient u eveneens binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 jaar na aflevering schriftelijk te melden aan The Audio Specialists. Bij niet tijdig reclamatie vervalt ieder recht van u tegenover The Audio Specialists.

11.4 Ook indien de wederpartij  tijdig  reclameert, blijft  zijn verplichting  tot  betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming  aan The Audio Specialists worden geretourneerd.

 

Artikel 12. Prijzen en betaling.

12.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW en / of andere op de producten als zodanig drukkende belastingen, lasten, heffingen of rechten en exclusief handlings-, verzend-, vervoer-, montage-, installatie-, implementatie-, conversie-, reis-, verblijfs- en andere bijkomende kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

12.2 De prijzen in offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden en / of eenheden. Wijziging, om welke reden dan ook, van de opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving, worden uitdrukkelijk voorbehouden, ook nadat een opdracht aan The Audio Specialists is verstrekt en geaccepteerd door The Audio Specialists. Bovenstaande geldt niet indien de gehele uitvoering van de opdracht heeft plaatsgevonden.

12.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 8 dagen na mededeling van de prijsverhoging door The Audio Specialists.

12.4 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van The Audio Specialists daarvoor in aanmerking komt, kan The Audio Specialists betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen.

12.5 The Audio Specialists is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie,  contante betaling te verlangen, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

12.6 Betaling geschiedt contant of op een door The Audio Specialists aangewezen rekening, zonder compensatie en/of korting bij aflevering af magazijn of Experience Center of bij levering middels verzending onder rembours of bij levering middels verzending bij vooruitbetaling te voldoen. Indien u enig door u verschuldigd bedrag niet stipt betaalt, bent u, zonder dat enige ingebrekestelling benodigd is, over het openstaande bedrag een rente van 1% per maand, maar is gelijk aan de wettelijke rente als de wettelijke rente hoger is verschuldigd. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. The Audio Specialists heeft van rechtswege direct het recht de vordering uit handen te geven indien u enig door u verschuldigd bedrag niet stipt betaalt, in welk geval u naast de bovengenoemde rente, buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd bent.

12.7 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van u zullen de verplichtingen van u onmiddellijk opeisbaar zijn.

12.8 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

12.9 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is The Audio Specialists gerechtigd (de uitvoering van) betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten dan wel te ontbinden.

12.10 Wanneer er in afwijking van de normale bedongen betalingsconditie (bij vooruitbetaling of contant) een betaaltermijn wordt  overeengekomen is dit een fatale termijn. Indien deze termijn verstrijkt zonder dat de door u verschuldigde verbintenis is nagekomen treedt het verzuim in zonder dat enige ingebrekestelling benodigd is.

 

Artikel 13. Incasso- en gerechtelijke kosten.

13.1 Bent u in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van uw verplichtingen, en / of is uw vordering uit handen gegeven, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van u, zulks met een minimum van € 250,--. In ieder geval bent u verschuldigd:

 • Over de eerste € 2.000,- 15%:
 • Over het meerdere tot € 4.000,- 10%:
 • Over het meerdere tot € 12.000,- 8%:
 • Over het meerdere tot € 30.000,- 5%:
 • Over het meerdere 3%.

Indien The Audio Specialists aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

13.2 U bent daarnaast jegens The Audio Specialists de door The Audio Specialists gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, zulks met een minimum van euro 250,- per instantie, tenzij de gemaakte gerechtelijke kosten  onredelijk  hoog  zijn.  Dit  geldt  alleen  indien  The Audio Specialists  en  u  met  betrekking  tot  een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en waarbij u volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid.

14.1  U  heeft  de  verplichting  om  bij  aflevering  te  onderzoeken  of  de  producten   conform  de overeenkomst zijn en geen gebreken vertonen. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in artikel 9. (Garantie) van deze voorwaarden.

14.2 Iedere aansprakelijkheid van The Audio Specialists voor enig andere vorm van schadevergoeding, zoals bijvoorbeeld aanvullende schadevergoeding, vergoeding van indirecte of gevolgschade, voorzienbaar of niet voorzienbaar, materieel of immaterieel, alsmede van wege vertraging schade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en dergelijke, is nadrukkelijk uitgesloten. voor zover niet in strijd met enig dwingendrechtelijke bepaling.

14.3 Voor misverstaan, verminking, vertraging of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van gebruik van één of meer technieken voor communicatie op afstand in het verkeer tussen The Audio Specialists en u, The Audio Specialists en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en The Audio Specialists, is The Audio Specialists niet aansprakelijk.

14.4 Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan, door u te bewijzen, opzet of grove schuld van The Audio Specialists of haar leidinggevende ondergeschikten. Daarnaast beperkt of beïnvloed geen van de bepalingen uit deze voorwaarden de aansprakelijkheid van The Audio Specialists, wanneer dat in strijd zou zijn met enig dwingendrechtelijke bepalingen om de aansprakelijkheid van The Audio Specialists uit te sluiten of te beperken.

 

Artikel 15. Overmacht.

15.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten heeft The Audio Specialists in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van u op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, door u dit bij (aangetekende) brief mee te delen en zulks zonder dat  The Audio Specialists  gehouden is tot  enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden in strijd zou zijn met een dwingendrechtelijke bepaling.

15.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere morele, praktische en wettelijke onmogelijkheid alsmede iedere tekortkoming welke niet aan The Audio Specialists kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en niet krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt, ongeacht de voorzienbaarheid en het tijdstip van de overmacht toestand.

15.3 Ingeval van overmacht zal The Audio Specialists daarvan onverwijld mededeling doen aan u, waarbij u na ontvangst van de mededeling gedurende 7 dagen eveneens het recht heeft de opdracht te annuleren, echter met de verplichting dat The Audio Specialists het reeds uitgevoerde deel van de opdracht wordt vergoed.

 

Artikel 16. Geschilbeslechting.

16.1 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en The Audio Specialists, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Zutphen of een door haar te kiezen rechtbank. The Audio Specialists blijft echter bevoegd u te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

16.2 Beloopt de vordering evenwel minder dan €5.000,-, dan wel betreft het een consumentenzaak, dan is bevoegd de rechter, welke volgens de wet bevoegd zou zijn, tenzij de overeenkomst met betrekking tot de bevoegdheid is aangegaan na het ontstaan van het geschil of de partij die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf zich tot de aangewezen rechter wendt.

 

Artikel 17. Toepasselijk recht.

17.1 Op elke overeenkomst tussen The Audio Specialists en u, is Nederlands recht van toepassing.

17.2 Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing. Evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

 

Artikel 18. Diversen.

18.1 Indien u aan The Audio Specialists schriftelijk opgave doet van een adres is The Audio Specialists gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan The Audio Specialists schriftelijke opgave doet van een ander adres waaraan u bestellingen dienen te worden gezonden.

18.2 Wanneer door The Audio Specialists gedurende enige tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, heeft The Audio Specialists alsnog het recht directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen. U kan dus nimmer enig recht ontlenen op grond van het feit dat The Audio Specialists deze algemene voorwaarden soepel toepast.

18.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of enig andere overeenkomst met The Audio Specialists in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door The Audio Specialists vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

By using our website, you agree to the usage of cookies to help us make this website better. Hide this message More on cookies »

We use cookies to enhance your experience

Accept

By using our website you agree to the use of cookies. Want to learn more about how we use cookies and how to configure your settings? Learn more