Trustpilot
  • Winkelwagen

    • Shopping Cart

    • Uw Winkelwagen is Leeg

    • Selecteer een item uit een van de onderstaande categorieën of uw wensenlijst om toe te voegen aan uw winkelwagen

    • Naar mijn Winkelwagen

Suggested Searches

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de Ondernemer.

Bedenktijd: de termijn van 14 dagen waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op afstand aangaat met de Ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst;

Modelformulier: het Modelformulier voor herroeping, zoals aangehecht als Bijlage 1, die de Ondernemer ter beschikking stelt die een Consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn Herroepingsrecht.

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die Producten en/of diensten op afstand aan Consumenten aanbiedt;

Overeenkomst: de Overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Consument tot het verkopen en leveren van Producten door Ondernemer aan Consument;

Producten: alle door Ondernemer op haar website genoemde producten.

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst, zonder dat Consument en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de Ondernemer

The Audio Specialists B.V.;

Stadhoudersmolenweg 196, 7317 AZ, Apeldoorn;

055 – 5386688 bereikbaar tijdens kantooruren

[email protected]

KvK-nummer 53817788

Btw-identificatienummer: NL851030191B01

 

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten waarbij Ondernemer rechtstreeks, dan wel door of met bemiddeling van derden, Producten aan Consument verkoopt en levert.

3.2 Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij de Ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige Algemene Voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

3.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

3.5 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvullende Overeenkomsten en opvolgende Overeenkomsten tussen Ondernemer en Consument en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.6 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van Wederpartij wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 4 - Het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Ondernemer zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is aangegeven. Ondernemer is nimmer verplicht verzoeken te aanvaarden en/of uit te voeren.

4.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.

4.4 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

4.5 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

- de prijs inclusief belastingen;

- de eventuele kosten van verzending;

- de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

- het al dan niet van toepassing zijn van het Herroepingsrecht;

- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de Overeenkomst;

- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de Ondernemer de prijs garandeert;

- of de Overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de Consument te raadplegen is;

- de manier waarop de Consument, voor het sluiten van de Overeenkomst, de door hem in het kader van de Overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

- de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de Overeenkomst kan worden gesloten, en

- de minimale duur van de Overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 - De Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.

5.3 Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4 De Ondernemer kan zich - binnen de geldende wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.5 De Ondernemer zal bij de levering van het Product aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer waar de Consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 5 van deze Algemene Voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de Ondernemer deze gegevens al aan de Consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de Overeenkomst;

5.6 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende Producten.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

6.1 Bij de aankoop van Producten heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende de Bedenktijd. Deze Bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product door de Consument.

6.2 Tijdens de Bedenktijd zal de Consument als een goed huisvader omgaan met het Product en de verpakking. Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of Consument het product wenst te behouden. Indien Consument van het Herroepingsrecht gebruik maakt, zal het Product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Ondernemer geretourneerd worden, conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.3 Wanneer de Consument gebruik wenst te maken van het Herroepingsrecht is deze verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de Ondernemer. Het kenbaar maken dient de Consument te doen middels het Modelformulier. Nadat de Consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het Herroepingsrecht dient de Consument het Product binnen 14 dagen retour te zenden. Het is aan Consument om te bewijzen dat de Producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

6.4 Indien Consument na verloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht resp. het Product niet aan de Ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van gebruikmaking Herroepingsrecht

7.1 Indien de Consument gebruik maakt van het Herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor rekening van Consument.

7.2 Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal de Ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na gebruikmaking van het Herroepingsrecht, terugbetalen aan Consument onder de voorwaarde dat Ondernemer het Product retour heeft ontvangen van Consument of dat Consument conform artikel 6.3 van deze Algemene Voorwaarden kan aantonen de Producten tijdig te hebben retour gezonden aan Ondernemer.

 

Artikel 8 - Prijs

8.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

8.2 In afwijking van het vorige lid kan de Ondernemer Producten waarvan de prijzen waar de Ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

8.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

8.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de Consument de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

8.5 De in het aanbod van Producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

8.6 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de Ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 9 - Conformiteit en Garantie

9.1 De Ondernemer staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de Ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

9.2 Een door de Ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de Overeenkomst tegenover de Ondernemer kan doen gelden.

9.3 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde Producten dienen door Consument uiterlijk binnen 4 weken na levering schriftelijk aan de Ondernemer te worden gemeld. Retourzendingen van de Producten dienen te allen tijde te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

9.4 De garantietermijn van de Ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De Ondernemer is echter niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door de Consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de Producten.

9.5 De garantie geldt niet indien:

- de Consument de geleverde Producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

- de geleverde Producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de Ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

- de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 10 - Levering en uitvoering

10.1 De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

10.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan de Ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

10.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal de Ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij Consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De Consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

10.4 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Consument geen recht op schadevergoeding.

10.5 In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de Ondernemer het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

10.6 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het Herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de Ondernemer.

10.7 Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij de Ondernemer tot het moment van bezorging aan de Consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 11 - Betaling

11.1 Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de Bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden

11.2 De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.

11.3 In geval van wanbetaling van de Consument heeft de Ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 12 - Overmacht

12.1 Indien Ondernemer door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Consument kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de toestand van overmacht.

12.2 Onder overmacht van Ondernemer wordt verstaan elke van de wil van Ondernemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens Consument wordt verhinderd, vertraagd of economisch onmogelijk wordt gemaakt waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Ondernemer kan worden verlangd. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Ondernemer. Wanneer een overmachtsituatie langer dan dertig dagen heeft geduurd, hebben Ondernemer en Consument het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt alsdan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar iets verschuldigd zullen zijn.

 

Artikel 13 - Klachtenregeling

13.1 De Ondernemer beschikt over een klachtenprocedure. Klachten moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd.

13.2 Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

13.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Een klacht schort de verplichtingen van de Ondernemer niet op, tenzij de Ondernemer schriftelijk anders aangeeft. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de Ondernemer, zal de Ondernemer naar haar keuze of de geleverde Producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 14 - Geschillen

14.1 Op Overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de Consument woonachtig is in het buitenland. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

14.2 Alle geschillen welke tussen Ondernemer en Consument mochten ontstaan voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) een tussen Consument en Ondernemer gesloten Overeenkomst, alsmede in verband met deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de alsdan bevoegde Rechtbank.

 

Download de Algemene voorwaarden hier

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »

Wij gebruiken cookies om jouw ervaring te verbeteren

Accept

Door het gebruik maken van onze website neem je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals beschreven in onze privacy policy. Wil je meer leren over hoe wij cookies gebruiken en hoe je jouw cookies uit kunt zetten? Leer meer